Gichin Funakoshi - Shotokan Creator

Gichin Funakoshi – Shotokan Creator